Om kommittén

Islamofobi.se drivs av Kommittén mot antimuslimsk rasism, som består av organisationer som enats i kampen mot antimuslimsk rasism. Även andra relevanta aktörer såsom företrädare för myndigheter och företag, aktivister och forskare är välkomna att ingå i nätverket.
Fokus för kommittén är primärt att utgöra en plattform för civilsamhällesorganisationer att föra dialog, utbyta kunskap och stärka den egna kapaciteten att motverka antimuslimsk rasism. Det görs genom regelbundna nätverksträffar för våra medlemmar, med utbildning och diskussion. Vi driver också den här sidan för att kunna kommunicera utåt och informera om antimuslimsk rasism.
Vi har även ett särskilt forskarnätverk knutet till nätverket, vars uppdrag är att bistå med kunskap.
Kommitténs löpande arbete utförs av en arbetsgrupp som samordnar och leder kommitténs arbete. Kommunikation utåt görs via kommitténs talespersoner, som är Mona Nechma, Anna Ardin och Isak Gerson.

Medlemskap

För att ingå i nätverket behöver du sympatisera med och inte motverka nätverkets syfte att motverka varje form av rasism, med särskilt fokus på antimuslimsk rasism. Kommittén gör en bedömning av detta när du ansöker om medlemskap. Även organisationer kan ingå i nätverket, då gäller att organisationens grundläggande värderingar går i linje med nätverkets syfte.
Med antimuslimsk rasism, ibland även benämnd islamofobi, avses socialt reproducerade fördomar om och aversioner mot muslimer och islam, samt handlingar och praktiker som angriper, exkluderar eller diskriminerar människor på basis av att de är eller antas vara muslimer eller associeras till islam. Denna definition tydliggör att det handlar om både teori och praktik. Antimuslimsk rasism kan liksom annan rasism vara såväl strukturell och institutionell som diskursiv och individuell, samt medveten eller omedveten.

Så grundades vi

Forum – idéburna organisationer tog initiativet till denna kommitté, inom ramen för projektet ”civilsamhällets antirasistiska nätverk”. Tillsammans med LSU – Sveriges undgomsorganisationer, Svenska Kyrkan, Hyresgästföreningen, Ordfront, Ibn Rushd studieförbund, IM – Individuell människohjälp, Rädda Barnen, Amnesty, Civil Rights Defenders och NBV har nätverket byggts upp och idag är vi över 700 medlemmar.
Under 2022-2023 har LSU en samordnande roll för kommittén.